Logo: Wrota lubuskie

Kalendarz wydarzeńWarunki Korzystania

Warunki Korzystania

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin dla
Użytkowników Publicznych
Portalu „Wrota Lubuskie”
 1. Niniejszy regulamin określa zasady aktywności użytkowników publicznych w serwisie internetowym Wrota Lubuskie.
 2. Portal Wrota Lubuskie jest Portalem informacyjno-promocyjnym, skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat Województwa Lubuskiego, jak również samorządów poszczególnych gmin, szkół, organizacji, placówek, stowarzyszeń itp., działających na terenie województwa oraz samych mieszkańców.
 3. Serwis funkcjonuje pod adresem internetowym http://www.wrotalubuskie.eu.
 4. Dostęp do możliwości i usług na wrotalubuskie.eu jest zróżnicowany w zależności od przyznanych uprawnień.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie.
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dba w miarę możliwości o to, by wszystkie umieszczane w Portalu wrotalubuskie.eu materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe.
 7. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, za umieszczenie treści i zdjęć bez zgody autora oraz za prawdziwość zamieszczonych informacji.

§2 Słowniczek

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 1. Administrator – pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zarządzający Portalem „Wrota Lubuskie”
 2. Film – materiał audio-video, umieszczony w serwisie youtube.com (zgodnie z wymaganiami), szerokość obrazu nie większa niż 360 pikseli
 3. Portal – Portal Wrota Lubuskie
 4. Redaktor – Redaktor Regionalny
 5. Redaktorzy Regionalny - wyznaczeni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, których zadania określa §5
 6. UMWL – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
 7. Użytkownik – Użytkownik Publiczny
 8. Użytkownik Publiczny – Osoba, posiadające login i hasło, uprawniające do logowania w Portalu Wrota Lubuskie
 9. WCAG - wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (Szczegółowo dostępne pod adresem - http://www.w3.org/TR/WCAG/)
 10. Zdjęcie – obraz w formie cyfrowej, przygotowany w jednym z popularnych formatów (PNG, GIF, JPG), w rozdzielczości nie większej niż 1024x768 (z wyjątkiem banerów)
 

§3 Zasady przyznawania dostępu dla Użytkowników Publicznych

 1. Użytkownikiem Publicznych może zostać każdy, kto wyrazi chęć utworzenia konto w ramach Portalu Wrota Lubuskie.
 2. W celu uzyskania konta dla Użytkownika Publicznego, należy na stronie głównej portalu Wrota Lubuskie należy przejść do panelu rejestracji Użytkownika Publicznego, poprzez wybranie opcji Zarejestruj się.
 3. Do utworzenia konta niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła, spełniającego określone wymagania (minimum 6 znaków alfanumerycznych).
 4. W celu zweryfikowania konta, należy odebrać wiadomość przesłaną na adres e-mail podany przy rejestracji i skorzystać z linku aktywacyjnego.

§4 Ogólne zasady publikowania treści w serwisie

 1. Użytkownicy Publiczni w ramach Portalu Wrota Lubuskie mają możliwość podejmowania następujących działań:
  1. dodawania propozycji do sekcji Moje Obiekty Noclegowe;
  2. dodawania propozycji do sekcji Moje Obiekty Turystyczne;
  3. dodawania propozycji nowych artykułów;
  4. komentowania zamieszczonych artykułów, jeśli autor artykułu zezwoli na jego komentowanie;
  5. oceniania publikowanych w Portalu Obiektów Turystycznych, Obiektów Noclegowych oraz Terenów Inwestycyjnych;
 2. Każda publikowana w Portalu informacja zawiera także wzmiankę o dacie jej publikacji.
 3. Artykuł zostaje wstrzymany przed publikacją do momentu zaakceptowania treści przez Redaktora Regionalnego.
 4. Wszystkie opublikowane artykuły katalogowane są według kolejności publikacji, menu tematycznego oraz słów kluczowych (tzw. tagów).
 5. Artykuł umieszczony przez Użytkownika nie może przekraczać 1500 znaków.
 6. Artykuł nie powinien zawierać w treści danych osobowych (adresu, numeru telefonu itp.).
 7. Zamieszczane treści powinny być zgodne z WCAG.
 8. Pliki multimedialne (Filmy) powinny zostać dołączone do artykułu z zachowaniem następujących zasad:
  1. Film zostaje dodany poprzez podanie odpowiedniego adresu (linku) z serwisu youtube.com
  2. Materiał audio-video powinien zostać zamieszczony  w serwisie youtube.com (zgodnie z wymaganiami właściciela), szerokość obrazu nie powinna przekraczać 360 pikseli
 9. Zdjęcie powinno być zamieszczone w formie cyfrowej w jednym z popularnych formatów (PNG, GIF, JPG), w rozdzielczości nie większej niż 1024x768.
 10. Pliki multimedialne (Zdjęcia) powinny zostać dołączone do artykułu z zachowaniem następujących zasad:
Nazwa pliku
loginautora_czegodotycz lub tytul
Przykład:
 
 

§ 4 Treści

 1. Zabrania się publikacji:
  1. treści nieobyczajnych (pornograficznych i erotycznych);
  2.  informacji naruszających dobra osobiste innych osób i prawo do prywatności.
  3.  treści naruszających prawa osób trzecich (zwłaszcza licencje, prawa autorskie, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej);
  4.  informacji propagujących przemoc, ideologię totalitarną i faszystowską;
  5.  treści nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej i narodowościowej;
  6.  treści kontrowersyjnych etycznie, obyczajowo albo estetycznie;
  7. treści promujących hazard, gry lub loterie internetowe, w tym internetowe kasyna, zakłady sportowe, bingo i poker;
  8. treści stanowiące nielegalną działalność i/lub nielegalne konkursy, piramidy finansowe, loterie lub łańcuszki;
  9.  treści sprzecznych z prawem.
 2. Zabrania się wykorzystywania Portalu do celów komercyjnych - oferowania za jego pomocą towarów lub usług, a także informowania o takich ofertach. 
 3. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo odmowy umieszczenia artykułów lub ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy, gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z jego statutem i/lub linią programową i charakterem.
 4. Redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych artykułów i zastrzegają sobie prawo do ich skracania, przeredagowywania, zmiany klasyfikacji oraz odmowy publikacji bez podania przyczyny.
 5. Zakazane jest naruszanie jakichkolwiek przepisów prawa oraz praw osób i podmiotów, a także narażanie Portalu Wrota Lubuskie na szkodę lub odpowiedzialność prawną. 

§5 Zadania Redaktorów Regionalnych

 1. Redaktorzy Regionalni sprawują nadzór formalny nad wprowadzaniem i publikowaniem treści w serwisie, zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Redaktorzy Regionalni odpowiadają za zapoznanie Użytkowników  z zasadami publikowania w Portalu „Wrota Lubuskie” oraz z niniejszym Regulaminem.
 3. Redaktorzy Regionalni dbają o właściwie wypełnianie treścią serwisu przez Użytkowników Publicznych
 4. Redaktorzy Regionalni przyjmują wszystkie uwagi i wnioski dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron.
 5. Redaktorzy Regionalni zastrzegają sobie prawo do zablokowania Użytkownikom Publicznym możliwości dostępu do Portalu, jeżeli uznają, że ich działania są szkodliwe dla Portalu lub jeżeli naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Redaktorzy Regionalni nie mają obowiązku publikacji nadesłanych artykułów, zdjęć i filmów. Materiały zamieszczone w Portalu przez Użytkowników trafiają do Redaktora Regionalnego, który je zatwierdza bądź odrzuca.

§6 Odpowiedzialność

 1. Redaktorzy i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie, (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).
 2. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z Konta innego Użytkownika.
 3. Redaktorzy i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika.

§7 Prawa Autorskie

 1. UMWL nie odpowiada za treści umieszczane przez Użytkowników na Portalu.
 2. Użytkownik zamieszczając treści oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, tekstów i filmów. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż materiały te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.
 3. W przypadku, gdy treści zamieszczone przez Użytkownika podlegają opłatom należnym twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, Użytkownik będzie zobowiązany do ich poniesienia.
 4. Użytkownik Publiczny upoważnia UMWL do nieodpłatnego wykorzystania zamieszczonych treści. Upoważnia także Redaktorów Regionalnych do dokonywania w nich zmian, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.
 5. Zamieszczając treści, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na zdjęciach/filmach i upoważnia niniejszym UMWL do ich wykorzystywania.

§8 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może być zmieniany w całości lub w części. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy Publiczni zostaną powiadomieni poprzez stosowną publikację na Portalu.