Logo: Wrota lubuskie

Kalendarz wydarzeńGeopark Łuk Mużakowa

Około 340 000 lat temu lądolód posuwał się od Skandynawii na południe. Lodowiec Mużakowski wypływał z niego spiętrzając pod ciężarem wysokiego na kilkaset metrów...

rodzaj turystyki:

  • przyrodnicza
Zdjęcie obiektu turystycznego: Geopark 2

Lokalizacja

Opis

Około 340 000 lat temu lądolód posuwał się od Skandynawii na południe. Lodowiec Mużakowski wypływał z niego spiętrzając pod ciężarem wysokiego na kilkaset metrów lądolodu pierwotnie poziomo zalegające warstwy podłoża do głębokości 300m, pofałdował je i tym samym wysunął węgiel brunatny, iły i piaski szklarskie z głębi na powierzchnię ziemi. Cechą charakterystyczną Łuku Mużakowa jest występowanie licznych równolegle ułożonych gizerów (zapadlisk), które powstawały w wyniku procesu wietrzenia pokładów węgla na powierzchni Ziemi. Na przemian występują suche, piaszczyste wzniesienia i podmokłe, bagniste obniżenia terenu. Historyczne górnictwo węgla brunatnego pozostawiło po sobie liczne niewielkie zbiorniki wodne nadające kraobrazowi nowy urokliwy charakter. Zróżnicowanie krajobrazu polodowcowego oraz geologiczne odsłonięcia są naturalnymi przesłankami utworzenia Geoparku.
 
Łuk Mużakowski to ciąg wzniesień morenowych rozciągających się od miejscowości Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz Weißwasser, Dőbern po stronie niemieckiej. W środkowej jest on podzielony doliną rzeki Nysy Łużyckiej, która wyznacza granicę państwową. Morena jest położona w obrębie: niemieckich landów - Saksonii i Brandenburgii oraz województwa lubuskiego w Polsce (powiat żarski). Łuk Mużakowa powstał w efekcie działalności lądolodu skandynawskiego, z okresu zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich. Posiada on unikalną formę, a jego wewnętrzna budowa cechuje się wychyleniem warstw geologicznych. Wychylone ku powierzchni pokłady węgla brunatnego były eksploatowane w licznych odkrywkowych i podziemnych kopalniach. Obecnie teren Łuku Mużakowa przedstawia fantastyczny krajobraz polodowcowy i pogórniczy, gdzie możemy obserwować współczesne procesy przemian środowiskowych. Wysokie walory geologiczne, przyrodnicze i środowiskowe obszaru Łuku Mużakowa zadecydowały o objęciu go programem ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego w formie geoparku. Geopark Łuk Mużakowa od roku 2011 należy do sieci geoparków europejskich posiadających wsparcie UNESCO. Polska część obszaru podlega prawnej ochronie w formie parku krajobrazowego. Zapraszamy Państwa do zwiedzenia jednego z wielu obiektów turystycznych geoparku jakim jest ścieżka geoturystyczna "Dawna kopalnia Babina".
 
GEOPARK - czym jest

Geopark obejmuje obszar, w którym realizowane są cele ochrony przyrody zmierzające do zachowania dziedzictwa geologicznego, w sposób sprzyjający lokalnemu rozwojowi społecznemu, ekonomicznemu i kulturowemu. Jego celem jest także promocja wiedzy o Ziemi w społeczeństwie, na różnych poziomach edukacji, w tym w formie rozwoju geoturystyki. Służy on również wspieraniu badań, związanych z naukami geologicznymi i środowiskowymi. W granicach geoparku znajduje się zróżnicowana sieć, udostępnianych do zwiedzania, stanowisk geologicznych (geotopów), oraz innych obiektów o znaczeniu ekologicznym i kulturowym. Geotopy w geoparku są miejscami gdzie możliwa jest obserwacja elementów przyrody nieożywionej. Posiadają one czytelną informację na temat rozwoju skorupy ziemskiej lub życia na Ziemi. Za geotopy uznaje się również obiekty, których powstanie związane jest z geologiczną przeszłością obszaru.

ŁUK MUŻAKOWA - transgraniczna struktura geologiczna

Łuk Mużakowa, jest unikalną w skali Europy Środkowej strukturą geologiczną uformowaną w wyniku działalności lądolodu. Na szczególne uznanie zasługuje jej kształt, wielkość i stan zachowania, doskonale widoczne z większej wysokości, np. z kosmosu. Łuk zauważalny jest również na mapach topograficznych i cyfrowych modelach rzeźby terenu. Rozciąga się on w kształcie otwartej ku północy podkowy, od miejscowości Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz Weißwasser, Dőbern po stronie niemieckiej. Dolina rzeki Nysy Łużyckiej przecina Łuk Mużakowa w jego środkowej części, stanowiąc jednocześnie granicę między Brandenburgią oraz Saksonią w Niemczech a województwem lubuskim w Polsce. Całkowita powierzchnia łuku, jako formy morfologicznej, wynosi 170 km2, z czego w Polsce znajduje się 75 km2. Rozpiętość ramion łuku nie przekracza 20 km.
(tekst: J. Koźma)
 
Garść historii:
Pierwsze prace projektowe związane z powstaniem geoparku Łuk Mużakowa zapoczątkowane zostały w Niemczech w 1998 roku, a następnie w Polsce w roku 2001.
Pod koniec 2002r. w polskiej części obszaru powstała prawna forma ochrony przyrody - Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa.
Podczas inauguracji Targów turystycznych w Poznaniu 21 października 2009r. został wręczony pierwszy certyfikat dla Geoparku w POLSCE. Certyfikat przyznał polskiej części Łuku Mużakowa Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju. 17 września 2011 roku Łuk Mużakowa uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego, obejmujący zarówno polską, jak i niemiecką część geoparku.

Zapraszamy do zwiedzania "Ścieżki geoturystycznej dawna kopalnia Babina"

więcej informacji na:
 
 

Galerie zdjęć

10Galeria zdjęć: Zdjecia użytkowników

7Galeria zdjęć: Geopark Łuk Mużakowa